ประกาศพัสดุ

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 5 รายการ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 19 รายการ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประกาศพนักงานราชการ

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก
นายสัตวแพทย์
เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home