ประกาศพัสดุ

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 23 รายการ ยื่นข้้อเสนอวันที่ 26 มีนาคม 2562[ขต 16/2562] ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 7 รายการ ประมูลราคาวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่


โทรศัพท์-แผนที่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
การเฝ้าระวังโรค African Swine Fever การุณ ชนะชัย 2561 ตุลาคม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, ASF) ฐปณัฐ สงคสุภา 2561 สิงหาคม
ACIDIOSIS กับปัญหาสุขภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ 2561 มิถุนายนนายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home