ประกาศพนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เริ่มเวลา 09.00 น.NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
รู้เท่าทัน ช่วยกัน บอกต่อ...ว่าด้วยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า นันทพร วันดี 2561 กุมภาพันธ์
เทคนิคการเก็บตัวอย่างผึ้งเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นพพร โต๊ะมี 2560 ธันวาคม
โปรตีนลูกผสมเพื่อการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ เจษฎา รัตโนภาส 2560 สิงหาคมนายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home