ประกาศพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) รับสมัครวันที่ 12 - 27 มิถุนายน 2562







NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก



วัน-เดือน-ปีอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
23 - 26 มิถุนายน 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 25 (VRVC 2019)
26 - 28 มิถุนายน 2562 The 13th Thai Association for Laboratory Animal Science (TALAS) Conference 2019

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
พิษจากไซยาไนต์ในใบยางพาราต่อปศุสัตว์ อนุสรณ์ อยู่เย็น 2562 เมษายน
การเฝ้าระวังโรค African Swine Fever การุณ ชนะชัย 2561 ตุลาคม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, ASF) ฐปณัฐ สงคสุภา 2561 สิงหาคม



นายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ








DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password










Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home