ประกาศพัสดุ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ยื่นข้อเสนอภายใน 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ประกาศพนักงานราชการ

ประกาศ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 1 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 6. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ในงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนด รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตละชำระคำรรมนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 และ ในวันที่ 28 ตุลคม 2563 เป็นวันสุดท้ายในการรับชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สังกัดศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวัตถุสำหรับสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ค้างคาว The Reservoir Host for Emerging Diseases and Immune System กฤดากร วงษ์ทองสาลี 2563 สิงหาคม
รูปแบบวัคซีน COVID-19 (vaccine Covid-19: noval vaccine platforms) นวพร วัดเดลล์ ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร และเจษฆา รัตโณภาส 2563 มิถุนายน
โรคฮีมอนโคสิส (Haemonchosis) มัญชรี ทัตติยพงศ์ 2563 เมษายน

เรื่องล่าสุด


นายสัตวแพทย์
เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home