การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น-2560.pdfการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น-2560.pdf 525KB Jan 15 2018 07:58:21 AM
การรับสมัครนักวิจัยไทย NRCT-NRF.pdfการรับสมัครนักวิจัยไทย NRCT-NRF.pdf 4156KB Jan 18 2018 09:01:07 AM
กำหนดการประชุมในปีงบประมาณ 2561-แก้ไขครั้งที่ 3.pdfกำหนดการประชุมในปีงบประมาณ 2561-แก้ไขครั้งที่ 3.pdf 51KB Dec 27 2017 01:35:32 AM
ขอให้ส่งชื่อโครงการทำร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย.pdfขอให้ส่งชื่อโครงการทำร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย.pdf 39KB Jan 18 2018 09:01:10 AM
คำสั่งกรมปศุสัตว์_1028_2560_กำหนดอำนาจหน้าที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์.pdfคำสั่งกรมปศุสัตว์_1028_2560_กำหนดอำนาจหน้าที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์.pdf 251KB Dec 07 2017 05:32:12 AM
คำสั่งที่ 51_2560 แต่งตั้งบุคลากรในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001.pdfคำสั่งที่ 51_2560 แต่งตั้งบุคลากรในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001.pdf 1408KB Nov 27 2017 08:03:54 AM
คำสั่งที่ 63_2560 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdfคำสั่งที่ 63_2560 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 55KB Nov 30 2017 11:57:13 AM
จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563.pdfจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563.pdf 29KB Jan 18 2018 09:01:15 AM
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1_2561.pdfตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1_2561.pdf 975KB Nov 30 2017 01:01:46 AM
นโยบายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วย 5 ส.pdfนโยบายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วย 5 ส.pdf 3658KB Nov 27 2017 08:03:55 AM
ระเบียบจัดเก็บ-เบิกจ่ายวัสดุ-สารเคมี พศ 2560.pdfระเบียบจัดเก็บ-เบิกจ่ายวัสดุ-สารเคมี พศ 2560.pdf 3136KB Dec 07 2017 05:32:17 AM
รายงานประจำปี 2559.pdfรายงานประจำปี 2559.pdf 6308KB Jan 05 2018 12:48:33 AM
รายงานประชุมหัวหน้ากลุ่มและศูนย์ ครั้งที่ 1_60.pdfรายงานประชุมหัวหน้ากลุ่มและศูนย์ ครั้งที่ 1_60.pdf 2257KB Nov 30 2017 11:57:14 AM
หนังสือแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561.pdfหนังสือแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561.pdf 1140KB Jan 05 2018 12:46:51 AM
เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 2563.zipเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 2563.zip 246KB Jan 12 2018 01:46:27 PM
แนวทางการจัดทำโครงการวิจัย_วิชาการ_กรมปศุสัตว์_2561.pdfแนวทางการจัดทำโครงการวิจัย_วิชาการ_กรมปศุสัตว์_2561.pdf 231KB Jan 18 2018 09:01:55 AM
แบบประเมินการดำเนินงาน 5 ส สำหรับคณะกรรมการ.pdfแบบประเมินการดำเนินงาน 5 ส สำหรับคณะกรรมการ.pdf 163KB Dec 07 2017 05:33:09 AM