การลดเวลาในการตรึงเนื้อเยื่อด้วยความร้อน
การถ่ายโอนภาพจากฟิล์มเนกาทีฟของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
ห้อง LAB ลดโลกร้อน...KM
การพัฒนาการย้อมสีเลือดป้ายสไลด์...(ผลงานวิชาการ)

การถ่ายโอนภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยกลุ่มพยาธิวิทยา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ”การศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม JICA

การฝึกอบรม การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมจากเนื้อเยื่อที่ฝังในพาราฟิน โดยใช้เทคนิค double immunohistochemistry วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
การอบรมเรื่อง การใช้และถ่ายรูปจากกล้องจุลทรรศน์
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มพยาธิวิทยา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "From Field to Lab and Back to the Field" ในวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2556
กลุ่มพยาธิวิทยาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการชันสูตรโรคสัตว์ หลักสูตร "มาตรฐานการชันสูตรโรค In situ hybridization เทคนิค" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ และศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2552
กลุ่มพยาธิวิทยาให้การฝึกอบรมหลักสูตร “Veterinary Laboratory Procedures
and Techniques” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551ให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศ
ภูฐาน จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการ International Center for DevelopmentCommunication (ICDC) โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชันสูตรโรคของระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะในสัตว์
เศรษฐกิจทางพยาธิวิทยา วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2551
   
 
การทำเลือดป้ายสไลด์และการจำแนกชนิดเม็ดเลือดขาว..KM
เทคนิคการบริหารเวลา" วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2551
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" วันที่ 4 กรกฎาคม2551
นกในธรรมชาติกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนก" วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา" วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2551
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit)" วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2551
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ" วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2551
สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ" วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551
ความรู้พื้นฐานด้าน Biosafety ทางห้องปฏิบัติการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2551
ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005" วันที่ 17 - 18 มกราคม 2551
   
 
 
เปิดลำดับที่ [ ]
 
   
จัดทำโดย อรรัมภา พิสิฐวรกุลและคณะ กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Design by : PK update : 16-Feb-2015