กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การวิเคราะห์ inorganic phosphorus ในซีรัม ด้วยเทคนิค colorimetric method” ให้แก่ นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ จาก สสช. และ ศวพ. รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายสัตวแพทย์ ดร.สาธิต ผลภาค จาก ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของแร่ธาตุต่อสุขภาพสัตว์” และใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และการใช้ความรู้ด้านชีวเคมีและพิษวิทยาในการร่วมกันแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์
   

     
 
 
 
 
 
   
   
   

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[ออกแบบโดย นายพลกฤต มหานาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี]