จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

 

การตรวจเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ในสุกร
Sensitivity testing
 

การสัมมนาวิชาการเรื่องเชื้อดื้อยาภัยร้ายต้องติดตาม
วันที่ 21 มกราคม 2559
   
   

   
     


กำลังปรับปรุง
     
กำลังปรับปรุง
     
           
 
จัดทำโดย กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา  update : 26-Feb-2016 2:17 PM
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[ออกแบบโดย นายพลกฤต มหานาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี]